1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و آيين های جایگزین متعلق آنارشي

News Discuss 
امروزه بیشتر افكندن های پرداخته شده براي تباني بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن پافشاري بالایی تو طبق نیروهای فشاری دارد و برای بينش کردن دم به قصد نیروی کششی شگفت ای نیاز است، اما با این عرضه دارای یک نقطه وهن است. بتن قدرت چندانی مداخل http://garrettro3mk.xzblogs.com/23795731/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story