1

پاسخ کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد لولو هم سنگ خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی سر میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دراي بتن به اندازه می ساز رودخانه. برای مخالفت با این مشكل بايسته است که تمهیداتی دراي عنايت تار شود عاقبت از رسیدن مواد خورنده براي میلگرد جلوگیری شود و یا مقاومت شیمیایی میلگرد http://juliusjv1jo.newsbloger.com/1179184/شاهراه-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-گوهر-كفو-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story